ul. Jagiellońska 11, 43-241 Łąka

Statut klubu

STATUT

Pszczyńskiego Ludowego Klubu Jeździeckiego „Plessówka

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§1.

Pszczyński Ludowy Klub Jeździecki, zwany dalej Klubem, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 i z 1990 r. Nr 19, poz. 86), ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. O kulturze fizycznej oraz niniejszego statutu.

§2.

Klub jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem o celach niezarobkowych.

§3.

Terenem działania Klubu jest obszar Polski, a siedzibą miejscowość Łąka
ul. Jagiellońska 11.

§4.

Klub posiada osobowość prawną.

§5.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do realizacji zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§6.

1. Klub po utworzeniu sekcji sportowych ma prawo przynależności do Polskich Związków Sportowych, Okręgowych Związków Sportowych.

2. O przystąpieniu bądź wystąpieniu z odpowiedniego Związku Sportowego
decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3głosów członków uprawnionych do głosowania, obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§7.

Logo klubu to biały jeździec na czerwono – czarnym tle w kwadracie i napisami: PLKJ , Plessówka. 

§8.

Klub jest propagatorem aktywnego spędzania czasu przez uprawianie jeździectwa oraz zajęć rekreacyjnych.

Rozdział 2.

Cele i sposoby działania.

§9.

Celem Klubu jest:

1. Prowadzenie i rozwijanie działalności sportowo-rekreacyjnej.

2. Krzewienie i uprawianie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa Powiat Pszczyna.

3. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do realizacji powyższych celów.

4. Podnoszenie sprawności fizycznej i psychologicznej swoich członków.

5. Kształtowanie wśród swoich członków wysokich wartości moralnych, poczucia godności osobistej, zrozumienia zasad dyscypliny i sumiennego wypełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

6. Zapewnienie ogółowi społeczeństwa Powiatu Pszczyna widowiska i przeżyć sportowych.

§10.

Klub realizuje swoje cele przez:

1. Umożliwianie swoim członkom uprawiania sportu oraz udziału w zajęciach rekreacyjnych.

2.  Organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz udziału we współzawodnictwie organizowanym przez inne kluby i organizacje sportowe.

3. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej.

4. Propagowanie wśród młodzieży szkolnej oraz społeczeństwa Powiatu sportu i rekreacji.

5. Współpraca z innymi klubami sportowymi działającymi na terenie Powiatu.

6. Podejmowanie działań i przedsięwzięć niezbędnych do realizacji swych celów statutowych w postaci zapewnienia funduszy, Kadry trenerskiej, sprzętu sportowego i materiałów szkoleniowych.

§11.

Klub nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział 3.

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

§12.

Członkowie Klubu dzielą się na:

– Zwyczajnych

– Wspierających

– Honorowych

§13.

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Klubu i korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą swych przedstawicieli ustawowych mogą należeć do Klubu wg zasad określonych w Ustawie Prawo o Stowarzyszeniach bez głosu stanowiącego na Walnych zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego władz Klubu.

4. Przyjecie w poczet członków następuje na podstawie pisemnej deklaracji składanej przez przystępującego na członka Klubu.

5. Przyjęcia w poczet członków Klubu dokonuje Zarząd Klubu powiadamiając o dokonanym przyjęciu składającego deklarację.

§14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 – Prawo o stowarzyszeniach.

2. Brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać logo klubu.

3. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu oraz oceniać ich działalność.

4. Otrzymywać od Władz Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych działań.

5. Korzystać z urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

§15.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich.

3. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

§16.

Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane lub współdziałające w rozwoju kultury fizycznej.

Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu.

§17.

II. Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

2. Zgłoszenia propozycji wniosków wobec władz Klubu.

3. Korzystanie z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

II. Do obowiązków członków wspierających należy:

1. Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji jego statutowych działań.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz w miarę możliwości udzielanie pomocy materialnej i finansowej Klubowi.

3. Przestrzeganie postanowień statutu.

§18.

Członkami Honorowymi Klubu mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla rozwoju i działalności Klubu.

Godność Członka Honorowego jest nadawana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Klubu.

Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Członkowie Honorowi zwolnieni są od płacenia składki członkowskiej.

§19.

Członkowstwo Klubu ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie członka Klubu zgłoszone na piśmie Zarządu.

2. Skreślenie z listy członków w przypadku:

– nie uczestnictwa członka Klubu w realizacji jego zadań statutowych lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.

– umyślnego działania na szkodę Klubu lub naruszenie postanowień statutu.

3. Śmierci członka Klubu.

4. Rozwiązania się Klubu.

Rozdział 4.

Władze Klubu

§20.

Władzami Klubu są:

– Walne Zebranie

– Zarząd

– Komisja Rewizyjna

Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 4 lata.

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Walne Zebranie.

§21.

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie członków zwoływane przez Zarząd Klubu.

§22.

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd Klubu, Walne Zebranie sprawozdawcze odbywa się raz w roku.

Termin Walnego Zebrania, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą Zjazdu.

§23.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu na podstawie:

– uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

– uchwały Zarządu Klubu,

– wniosku Komisji Rewizyjnej,

– wniosku uchwalonego, przez co najmniej połowę liczby członków zwyczajnych Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje powołane.

§24.

W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi.

Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

§25.

W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym

– przedstawiciele członków wspierających,

– osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§26.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

– uchwalanie kierunków działalności Klubu

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

– udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– uchwalanie zmian w statucie Klubu,

– podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczenie jego majątku,

– rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez delegatów, Zarząd i Komisję Rewizyjną

§27.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie – co najmniej polowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych.

Zarząd Klubu.

§28.

Władzą Klubu między walnymi zebraniami jest Zarząd Klubu.

§29.

Zarząd Klubu składa się od 3 do 5 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie.

§30.

Do kompetencji Zarządu należy:

– reprezentowanie Klubu na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

– kierowanie działalnością Klubu we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi,

– uchwalanie i realizowanie budżetu Klubu,

– uchwalanie regulaminu Zarządu, oraz regulaminu dyscyplinarnego Klubu,

– przyjmowanie i skreślanie członków,

– uchwalanie wysokości składek członkowskich,

-powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,

– składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

– składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§31.

Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§32.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 3 członków, w tym Prezesa, V-ce Prezesa i sekretarza.

Komisja Rewizyjna

§33.

Komisja rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie do kontroli działalności Klubu.

§34.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§35.

Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej oraz

Formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,

– występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,

– zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

Szczegółowy tryb postępowania Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 

Kooptacja władz.

§36.

W przypadku ustąpienia członków władz mogą one stosować prawo kooptacji.

Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć
1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5.

Postępowanie dyscyplinarne.

§37.

W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu mogą być stosowane kary.

Rodzaje kar oraz tryb określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

Rozdział 6.

Majątek i fundusze Klubu.

§38.

Na majątek Klubu składają się:

– ruchomości,

– nieruchomości,

– fundusze.

Na fundusze statutowe Klubu składają się:

– składki członkowskie,

– wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Klub,

– dotacje, darowizny, subwencje,

– dochody z działalności statutowej Klubu prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami – dochody z reklam firm.

§39.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§40.

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Walnego Zebrania członków.

 

Rozdział7.

Zmiany statutu i rozwiązanie się.

§41.

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§42.

Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Uchwała powinna określać tryb likwidacji Klubu oraz przeznaczenie jego majątku.

Archiwum

Majówka 2019 – Powstania Śląskie
Przed nami majówka – szukamy wolontariuszy
Pless Cup 2018
IV Towarzyskie Zawody Jeździeckie W Skokach Przez Przeszkody w Gorzyczkach
Majówka wielozwierzęca ;) 2018 za nami!
Przygotowania do Majówki rozpoczęte. Szukamy wolontariuszy!
Parkury Szkoleniowe z Panem Bogdanem Kuchejdą
Działalność klubu w 2017 roku – podsumowanie po noworocznym zebraniu
Zbrosławice HZRiT i HMŚl – relacja
W pogoni za lisem – Hubertus już za nami :)
Statut klubu
Parkury szkoleniowe 03.05.2017r. – ZMIANA TERMINU
Składki – termin do 31.03.2017r.
Ustalenia po zebraniu – nowa uchwała 2017
Szkolenie z dr Marią Soroko 4.03.2017r.
Walne Zebranie Klubu 4.03.2017r.
Licencje na zawody
Majówka Konna 21.05.2017r.
Szkolenie z pierwszej pomocy
Parkury Szkoleniowe 8.05.2016r.
UWAGA!! Nowe uchwały klubu
UWAGA!! Nowa uchwała zarządu
Ogłoszenie !